Förändringen innebär att fondbolaget har rätt att besluta om att stänga fonderna för köp, i syfte att undvika att fonden inte kan förvaltas på ett för fonden och befintliga andelsägare optimalt sätt. Ett beslut om stängning för köp förutsätter att fondens förvaltade kapital överstiger en av fondbolaget bedömd kapitalgräns. Den av fondbolaget bedömda kapitalgränsen framgår av respektive fonds informationsbroschyr.

Förändringen förändrar inte fondernas karaktär eller placeringsinriktning och du som andelsägare kan alltid sälja dina andelar när så är möjligt.

Kundbrev Östeuropafond (pdf)
Kundbrev Rysslandsfond (pdf)