Möjligheten att kunna sälja sina fondandelar är centralt för sparare i fonden. Däremot ser Swedbank Robur en risk att befintliga eller nya andelsägarna missgynnas om nya sparare kommer in i fonden i rådande marknadsläge och har därför valt att tillsvidare inte öppna fonden för köp.

Fonden har varit stängd för handel sedan den 28 februari. Under tiden fonden har varit stängd har ingen förvaltningsavgiften tagits ut. Från och med den 22 mars, kommer förvaltningsavgift åter att tas ut ur fonden.

Ryska innehav i fonden säljs

Swedbank Robur har beslutat att sälja av Östeuropafondens befintliga ryska innehav under kontrollerade former så snart marknadsförutsättningarna tillåter detta och det kan ske på ett sätt som är för fondandelsägarnas bästa.

Uppdaterade fondbestämmelser

Den 21 mars träder även uppdaterade fondbestämmelser ikraft. Förändringen innebär att fondbolaget har rätt att besluta om att stänga fonden för köp, i syfte att säkerställa att fonden förvaltas på ett sätt som tillvaratar befintliga andelsägares intressen. Ett beslut om stängning för köp förutsätter att fondens förvaltade kapital överstiger en av fondbolaget bedömd kapitalgräns. Den av fondbolaget bedömda kapitalgränsen framgår av fondens informationsbroschyr. Förändringarna i fondbestämmelserna som möjliggör för Swedbank Robur att stänga fonden för köp har godkänts av Finansinspektionen.

Swedbank Robur Rysslandsfond fortsatt stängd för handel

Beslutet om att hålla Rysslandsfonden stängd för handel gäller fortfarande. Swedbank Robur följer utvecklingen i Ryssland noggrant och kommer att öppna fonden för handel när marknadsplatsen öppnar och blir tillgänglig för utländska investerare. Någon prognos för när detta sker går inte att ge i dagsläget.

Fonder stängda eller delvis stängda för handel