Hälsinglands Sparbanks affärsidé är att vara en fristående och lokalt förankrad fullservicebank med fokus på våra geografiska huvudmarknader (Hudiksvalls, Ljusdals och Sundsvall kommun). Hälsinglands Sparbank fokuserar på långa kundrelationer med främst medelstora och mindre kunder där närheten till och god kännedomen om kunderna är väsentliga inslag för att begränsa riskerna. Att ta väl övervägda risker för att generera intäkter är grundläggande för bankverksamheten, risken skall dock alltid vägas mot den förväntade avkastningen. Hälsinglands Sparbanks löpande riskhantering syftar till att identifiera, mäta och reducera riskerna.

Kapitaltäckningsreglerna sätter minimikrav för buffertens storlek utifrån hur stora risker som banken tar och redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om Kapitaltäckning och riskhantering FFFS 2014:12.