Analysen belyser utsikterna i åtta storregioner med fokus på hur arbets- och bostadsmarknaden utvecklas i de lokala arbetsmarknadsregionerna. I de fall det är relevant analyseras även utvecklingen i enskilda kommuner. Rapporten baseras på prognoserna i Swedbank Economic Outlook och utkommer två gånger per år.