Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Vad är aktiederivat?

Älder man plockar gröna äpplen

Aktiederivat är ett komplicerat finansiellt instrument som används för att öka eller minska risken på sin portfölj eller när man har en specifik tro på den underliggande varan utan att själv äga den. Aktiederivat är kopplade till händelser vid en specifik tidspunkt eller tidsperiod i framtiden.

Aktiederivat (optioner)

En option är ett avtal mellan två parter som ger köparen (innehavaren) rättigheten, men inte skyldigheten, att under en bestämd tidsperiod eller tidpunkt, köpa eller sälja den underliggande tillgången.
För denna rättighet betalar köparen en premie till säljaren (utfärdaren). En option kan således vara antingen en köp- eller säljoption och utfärdaren av optionen är skyldig att fullfölja avtalet om innehavaren begär det.

Hur handlar man med aktiederivat (optioner)?

Optioner handlas i såväl standardiserad som icke standardiserad form. Handel med standardiserade optioner sker på reglerade marknader. En del värdepappersföretag tillhandahåller egna former av optioner. Dessa brukar betecknas som icke-standardiserade (OTC-derivat). I banken görs dessa affärer på bankkontor och via Swedbanks onlinetjänster.

Vad tar jag för risk?

Generellt kan sägas att spekulation med optioner ger möjlighet till mycket hög avkastning, men även riskerna är högre än vid köp av den underliggande tillgången.

Vad påverkar avkastningen?

Prisutvecklingen på den underliggande tillgången påverkar optionens pris mest, men även faktorer som lösenpris, löptid och räntor har betydelse.

För- och nackdelar med aktiederivat (optioner)

Fördelar

  • Kan användas till att skydda ett innehav mot kursnedgång.
  • Kan ge en ökad avkastning med en mindre kapitalinsats än vad som krävs för att göra en motsvarande affär direkt i den underliggande tillgången.

Nackdelar

  • Förlustrisken kan vara obegränsad, vid utfärdande utan innehav av underliggande produkt.
  • Din maximala förlust för innehavda optioner kan motsvara hela det satsade kapitalet och risken är vanligen betydligt större än en placering i de underliggande tillgångarna.
  • Dessa instrument bygger på en hävstång så både över- som underavkastning kan bli avsevärt större än de underliggande tillgångarnas avkastning.

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.