Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Riskhantering

Risk definieras som den potentiellt negativa påverkan på oss som kan uppstå på grund av pågående interna processer eller framtida interna eller externa händelser. I riskbegreppet ingår dels sannolikheten för att en händelse inträffar, dels den påverkan händelsen skulle kunna ha på oss.
Hälsinglands Sparbank eftersträvar att ha en väl avvägd risknivå.

Riskhantering och intern kontroll

Med riskhantering avses allt arbete i Hälsinglands Sparbank för att identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som Hälsinglands Sparbank är eller kan förväntas bli exponerad för.

Hälsinglands Sparbank är organiserad enligt principen om de tre försvarslinjerna. Den första utgörs av den operativa verksamheten. Den andra utgörs av funktionerna för riskkontroll och regelefterlevnad. Den tredje utgörs av internrevisionen. Alla de tre försvarslinjerna har till syfte att säkerställa Hälsinglands Sparbanks uppfyllelse av affärsmål och god riskhantering och regelefterlevnad.

Första försvarslinjen

I första försvarslinjen återfinns verksamheten som utgörs av affärsverksamheten och stödfunktioner. Verksamheten äger och hanterar de risker som uppkommer i den egna verksamheten. Inom ramen för första försvarslinjens ansvar ligger även ett ansvar att implementera åtgärder samt att löpande följa upp iakttagelser som rapporterats av någon av kontrollfunktionerna.

Andra försvarslinjen

Riskkontrollfunktionen är direkt underställd VD. Den ansvarar för att sammanställa, analysera och rapportera om samtliga risker som förekommer i Hälsinglands Sparbanks verksamhet. Den ska kontrollera och analysera utvecklingen i riskexponering och riskhantering i Hälsinglands Sparbank. Riskkontrollfunktionen ska vidare rapportera till styrelse, riskutskott och VD om sitt arbete samt vara delaktig i Sparbankens arbete med att utveckla riskstrategin.

Regelefterlevnadsfunktionen är direkt underställd VD. Den ansvarar för att övervaka Hälsinglands Sparbanks regelefterlevnad och identifiera risker för brister i detta hänseende. Funktionen ska också vara ett stöd för verksamheten genom att informera internt i Hälsinglands Sparbank om hur god regelefterlevnad nås och upprätthålls. Funktionen ska undersöka och kontrollera regelefterlevnaden i Hälsinglands Sparbank samt regelbundet rapportera om sina iakttagelser till styrelse, revisionsutskott och VD.

Tredje försvarslinjen

Internrevisionen är underställd styrelsen i Hälsinglands Sparbank. Personal i Hälsinglands Sparbanks internrevision, får inte utföra några som helst sysslor eller ha uppdrag som ligger utanför fullgörandet av revisionen.

Internrevisionen ansvarar för att granska och regelbudet utvärdera ändamålsenligheten och effektiviteten i Hälsinglands Sparbank, med avseende på organisation, styrningsprocesser, it-system, modeller och rutiner samt intern kontroll. Den granskar också uppfyllelsen av Hälsinglands Sparbanks verksamhetsmål samt riskkontroll- och regelefterlevnadsfunktionernas arbete.

Internrevisionen rapporterar till styrelsen, revisionsutskott och VD.