Tillsättning av huvudmän, styrelse, revisorer och verkställande direktör

Som representant för insättarna har sparbanken 30 huvudmän. 11 av dessa väljs av Hudiksvalls Kommun, 2 av Ljusdals Kommun, 1 av Nordanstigs kommun och 1 av Sundsvalls Kommun, medan återstoden väljs av huvudmännen själva. Huvudmännen utövar sitt inflyttande på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ. Uppgifter om de personer som valts till huvudmän i sparbanken och om mandattider för dessa återfinns i årsredovisningen.

Årsredovisningar

Sparbankensstämman beslutar om tillsättning av styrelse och revisorer för sparbankens ledning av förslag som sparbankens valberedning tagit fram. Valberedningen är sparbanksstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Det är valberedningens uppgift att komma med förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.

Det ankommer på sparbanksstämman att välja styrelseordförande och vice ordförande. Styrelsen utser verkställande direktör som under styrelsens inseende ska leda verksamheten i sparbanken.